วิทยานิพนธ์ / Dissertation

การค้นคว้าอิสระ (IS)

ขั้นตอนการทำ การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

โดยแต่ละขั้นตอนนั้นมี คู่มือ/คลิปวิดีโอ/รายการตรวจสอบ/อินโฟกราฟิกส์/ถาม-ตอบ/งานการเงิน/อีเมลติดต่อ ดังนี้

ขั้นตอน แบบฟอร์ม คู่มือ Timeline การตรวจสอบ

1. นักศึกษาอบรม e-learning เรื่อง "การเขียนงานวิจัยและการอ้างอิงตามหลักวิชาการ"

 • นักศึกษาต้องอบรมและได้รับ Cerfiticate จากระบบก่อนส่งแบบฟอร์ม IS001 แบบเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

2. รับแบบคำร้องการเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ(IS001)

 • นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม IS001 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม (หากไม่ประสงค์ระบุอาจารย์ที่ปรึกษา หรือไม่มีอาจารย์ลงนาม คณะจำดำเนินการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้)
 • ส่ง + กรอกข้อมูลในระบบ ms form พร้อมแนบ IS001 ที่อาจารย์ลงนามแล้ว + ใบ certificate การอบรม e-learning
 • ส่งภายในวันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปี
 • ลิงก์ตรวจสอบ Check (ปรับข้อมูลทุกวันอังคารของสัปดาห์)
3. คณะประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม การค้นคว้าอิสระ และประกาศรายชื่อนักศึกษาในความควบคุมของอาจารย์แต่ละท่าน 
 • คณะส่งอีเมลแจ้งรายนามอาจารย์ที่ปรึกษา + แจ้งวันนำเสนอผลงาน (Research Day) ทางอีเมล @stu.nida.ac.th
 • ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี กรณีนักศึกษาตรวจสอบไม่พบรายชื่อหรือข้อมูลผิดพลาด ติดต่อ
  • HROD ภาคพิเศษ : คุณภัทรวดี ศรีชมพู โทรศัพท์ 02-7273491, 085-5544623 E-mail : shrd1992@gmail.com
  • HROD ภาคปกติ : คุณกิติศักดิ์ ผิวบางกูล โทรศัพท์ 02-7273478, Email : kitisak.p@nida.ac.th
  • LMI ภาคปกติ & ภาคพิเศษ : คุณพิไลวรรณ์ เจนดง โทรศัพท์ 02-7273474 E-mail : pilaiw.j@nida.ac.th
 • ทางอีเมล @stu.nida.ac.th
4. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน วิชา HR9000 การค้นคว้าอิสระ / LI9000 การค้นคว้า อิสระ ในระบบ REG. ตามแผนการศึกษา / ปฏิทินการศึกษาของสถาบัน

 • ตามกำหนดการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาของสถาบัน

5. นักศึกษาดำเนินการทำงานค้นคว้าอิสระ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา (นักศึกษารวบรวมข้อมูล และพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามนัดหมาย)

 • นักศึกษาดูรูปแบบการเขียนเล่มจาก https://library.nida.ac.th/th/thesis-templates-and-printing/https://library.nida.ac.th/th/ (หัวข้อ "งานวิจัยและการเผยแพร่)
 • กรณีต้องการขอจดหมายรับรองเพื่อขอเก็บข้อมูลให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม ที่ Link
 • ตามกำหนดนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษา

6. นักศึกษาส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ผู้ควบคุม (ตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา) ส่งให้อาจารย์โดยตรง

 • ภายใน 15 ทำการ ก่อนวันที่อาจารย์ส่งผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา

7. ส่งไฟล์

 • งานค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และ บทความ IS (ไม่เกิน 15 หน้า) หรือ บทความวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประเมินอีก 1 ท่านพิจารณาแล้ว
 • Infographic
 • รายงานการตรวจอักขราวิสุทธ์ (กรณีอ.ที่ปรึกษา IS ให้ตรวจ)
 • IS002แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ

 • คู่มือการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
 • นักศึกษาส่ง File ทั้งหมด ใน MS Teams ที่เจ้าหน้าที่ระบุแจ้งทางอีเมล @stu.nida.ac.th

8. นักศึกษานำเสนองาน IS ในงาน “HRD Intelligence and Research day ” (จัดในเดือนกรกฎาคมของทุกปี)

 • นักศึกษาส่งบทความ + powerpoint ใน MS Teams ของห้องนำเสนอก่อนวันนำเสนอผลงาน โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลแจ้งรายละเอียด
 • ทางอีเมล @stu.nida.ac.th
Scroll to Top